Verklaring gegevensbescherming

Basisinformatie

Wij, Viessmann nederland b.v. (hierna "Viessmann" of "wij") verklaren als onderdeel van de Viessmann Groep, de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus te nemen en de regels van de geldende wetten op de gegevensbescherming strikt na te leven. Het gaat met name om de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "GDPR of General Data Protection Regulation " genoemd), Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Persoonlijke gegevens worden verzameld op onze websites en bij het gebruik van onze apps en diensten alleen voor zover nodig en verwerkt voor het specifieke doel. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of andere aan u gekoppelde gegevens.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet inzake gegevensbescherming/GDPR:

Nijverheidsweg-Noord 60-63
NL-3812 PM Amersfoort
Nederland
+31 85 018 7640
info-ref-nl@viessmann.com

Verwerking binnen de Viessmann Groep van gegevens voor verkoop, human resources, marketing en technische dienst verzameld via medewerkers, websites en contactcenters van Viessmann nederland

De verzamelde gegevens worden verwerkt of doorgegeven aan andere bedrijven van de Viessmann Groep, aan gespecialiseerde dataverwerkers waarmee Viessmann Nederland samenwerkt en aan gespecialiseerde installatiebedrijven (Vitocontact).

1. VC/O GmbH voor de exploitatie van de websites en apps en voor marketing

2. Viessmann IT Service GmbH voor de exploitatie van backend systemen

3. Viessmann PV + E GmbH en Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG voor verkoop- en marketingdoeleinden

Doorgifte naar andere landen

De bedrijven van de Viessmann Groep verwerken en sturen de door u verstrekte gegevens door naar locaties in Duitsland, de Euopese Unie en derde landen (waaronder de VS) die een passend niveau van gegevensbescherming hebben conform artikel 45 GDPR of passende garanties bieden conform artikel 46 van GDPR.

Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij gegevensbescherming garanderen, welke gegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis worden verzameld en verwerkt. Dit geldt in principe voor alle websites en apps waarvoor Viessmann verantwoordelijk is. Indien websites en apps van Viessmann afwijken van deze principes van dataverwerking of deze aanvullen met eigen principes, dan wordt dit op passende wijze op de betreffende websites of in de apps aangegeven.

Dit privacybeleid bestaat uit vijf delen:

Voor de particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten geldt het eerste deel: voorschriften voor particuliere gebruikers, het tweede deel (voorschriften voor zakelijke gebruikers) is van toepassing op zakelijke gebruikers van Viessmann-diensten, het derde deel (regels voor aanvragers) is van toepassing op de particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten met betrekking tot opdrachten. Het vierde deel (algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps) geldt voor alle gebruikers van Viessmann-diensten of websites en apps. Het vijfde deel (informatie over de rechten van betrokkenen) is van toepassing op alle gebruikers van wie de gegevens onder het gegevensbeschermingsrecht vallen, maar niet op rechtspersonen.

Bovendien kunnen onze websites links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

I. Voorschriften voor particuliere gebruikers

Dit deel van de privacyverklaring geldt voor particuliere gebruikers van Viessmann Services. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming voor deze gegevensbeschermingsverklaring als toelating (= opt in).

Gebruik en verificatie van persoonsgegevens

Hieronder vindt u enkele van de persoonlijke gegevens die u verstrekt:

Voornaam, naam, adres (postcode, gemeente, straat –en huisnummer, eventueel installatie-adres), geboortedaum, geslacht, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer, land, betalingsinformatie (bankrekeningnummer), installateur, productbenaming en serienummer product

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om uw vragen te beantwoorden, uw adviesverzoek te verwerken en uit te voeren, voor technische administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die worden aangeboden op de respectievelijke websites of apps. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens herroepen.

Neem hiervoor contact op met: info-ref-nl@viessmann.com, onder vermelding van de gebruikte dienst(en) indien mogelijk.

Viessmann neemt telefonisch contact met u op

Als u akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en ons bij het indienen van een consultatieverzoek (offerteaanvraag, contactopname,..) uw telefoonnummer hebt gegeven, nemen wij of een installateur/partner telefonisch contact met u om de juistheid van uw informatie te controleren en uw project te bespreken.

Informatie over de overdracht van uw gegevens en evaluatie

Indien u akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en bij het indienen van een consultatieverzoek uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, zullen wij u via onze service per e-mail informeren over de actuele stand van zaken van uw adviesverzoek. Wij sturen u onder andere een bericht met de contactgegevens van de bemiddelde gespecialiseerde partner/installateur en, na uw advies, een gelegenheid om dit gespecialiseerde bedrijf te evalueren. Als u uw e-mailadres niet invult wanneer u om gespecialiseerd advies vraagt, kunnen wij u geen gespecialiseerde dienst verlenen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Voor het verlenen van de dienst van een gespecialiseerde adviesvraag of gespecialiseerde installatie voor het advies en/of de aankoop, het onderhoud of de reparatie van een verwarmingssysteem of een ander product uit het Viessmann assortiment geven wij de door u met uw toestemming ingevoerde persoonlijke gegevens door aan externe gespecialiseerde installatiebedrijven, die met ons als partner samenwerken en in uw regio actief zijn.

Deze gespecialiseerde partner zal gevraagd worden om binnen een bepaalde termijn contact met u op te nemen om het door u gevraagde specialistische advies en/of offerte te kunnen verstrekken. Het gespecialiseerde bedrijf neemt hiervoor contact met u op via e-mail en/of telefoon.

Verdere verwerking en verwijdering van uw gegevens

Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, d.w.z. personen of bedrijven die niet tot de Viessmann Groep behoren en niet tot de hierboven vermelde lijst behoren. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

Reclame en toestemming voor reclame

Wij, d.w.z. Viessmann nederland,VC/O GmbH en Viessmann PV + E GmbH, één van de dataverwerkers van Viessmann nederland of één van de gespecialiseerde installateurs (Vitocontact) zullen u per e-mail, post of telefoon informeren over producten en diensten van Viessmann als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken.

Dit gebeurt door het vakje actief aan te vinken naast de vermelding "Ja, Viessmann Nederland, VC/O GmbH, Viessmann PV + E GmbH, Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG, een dataverwerker of een gespecialiseerde installateur van Viessmann nederland kan mijn e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken om mij op de hoogte te houden van de nieuwste producten en diensten. Ik maak ook hiervan gebruik om zowel kritiek als lof te uiten via markt- en opinieonderzoek. Ik kan deze toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Let op: De tekst die wordt weergegeven op de respectieve website/app kan een lijst van verschillende bedrijven zijn afhankelijk van of ze betrokken zijn bij uw aanvraag.

Als u ons uw toestemming voor een dergelijk gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst geen reclame of enquêtes van Viessmann meer wilt ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde en in de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan verwijderd of, als ze nog steeds nodig zijn voor facturering en boekhoudkundige doeleinden, opgeslagen voor deze doeleinden. Stuur een e-mail naar: info-ref-nl@viessmann.com.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief

Als u zich op de websites van Viessmann of in de Viessmann Apps aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres gebruikt voor informatie- en reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres, uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de geautoriseerde partij.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde voor de toekomst intrekken. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden van onze mailinglijst door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of een e-mail te sturen naar: info-ref-nl@viessmann.com.

Gebruik van persoonsgegevens via het contactformulier

Als u ons via een van onze contactformulieren vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en bij vervolgvragen over hetzelfde onderwerp. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij aan de hierboven omschreven dataverwerkers van Viessmann nederland

of externe gespecialiseerde installatiebedrijven in het kader van een opdracht. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de via het contactformulier

verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Neem contact op met: info-ref-nl@viessmann.com

Dit zijn de redelijke termijnen die wij aannemen per type opdracht.

Gebruik van persoonsgegevens voor registratie voor evenementen of informatiebezoeken

Op sommige pagina's van onze website heeft u de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te voeren om u in te schrijven voor informatiebezoeken, trainingen of evenementen van Viessmann. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken en bevestigings e-mails te sturen.

Aan het einde van het event worden de gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld om het event of het bezoek te evalueren. Deze gegevens zullen uiterlijk na 6 maanden gewist worden, tenzij er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel bewijzen, zoals professionele bewijzen, entertainment, kosten, enz.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de tijdens de registratie verstrekte gegevens tot aan de start van het evenement intrekken. Neem contact op met: info-ref-nl@viessmann.com.

II. Voorzieningen voor zakelijke gebruikers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van gegevens geldt alleen voor zakelijke gebruikers zoals installateurs, bouwbedrijven, industriële bedrijven, gemeenten, commerciële bedrijven, planners, architecten etc. en alleen voor zover deze persoonlijke gegevens ter beschikking stellen van contactpersonen op onze websites en in onze apps.

Persoonlijke gegevens worden door Viessmann voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt: nieuwsbrieven, opvolging van vragen van klanten, opvolging naar vragende klanten, opname in Viessmann tools/zoekmotoren om contactgegevens van gespecialiseerde bedrijven te communiceren (bv. zoeken naar gespecialiseerde partners op www.viessmann.nl

Voor zover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de beantwoording van uw vragen, voor de afhandeling van met u gesloten contracten, voor de technische administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die beschikbaar zijn gesteld binnen de respectievelijke internettoepassingen of apps.

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Neem contact op met info-nl@viessmann.com. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd of, indien het nog steeds noodzakelijk is voor verificatie, facturatie en/of boekhoudkundige doeleinden, worden opgeslagen voor deze doeleinden.

III. Bepalingen voor aanvragers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op sollicitanten voor personeelsadvertenties van Viessmann nederland of vanderden aan wie Viessmann een platform of, in voorkomend geval, een partnerprogramma voor vacatureadvertenties / stage ter beschikking stelt. Dit geldt alleen voor zover deze sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure

persoonsgegevens aan Viessmann verstrekken, bijvoorbeeld op papier, per e-mail, contactformulieren met bijlagen of portalen van Viessmann of het gebruik van elektronische job exchanges van derden in overeenstemming met de vereiste inhoud, ook in overeenstemming met andere regionale wettelijke vereisten. Op papier ingediende aanvraagdocumenten worden gescand en opgeslagen in onze

systemen, het papier wordt vervolgens afgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de verwerking van uw aanvraag en op basis van uw toestemming voor deze verklaring inzake gegevensbescherming. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de personeelsverantwoordelijken van Viessmann Nederland, alsmede leidinggevenden of andere medewerkers in wier toepassingsdomein de vacature wordt gepubliceerd.

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens van de sollicitant vindt automatisch plaats ten vroegste na 4, maar uiterlijk na 6 maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de sollicitant werd geïnformeerd dat de functie niet door hem wordt vervuld en dat er geen verdere wettelijke vereisten zijn die het tegendeel bewijzen. De termijn is gebaseerd op de bepalingen van de wet inzake algemene gelijkheid. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op ons verzoek blijven uw gegevens opgeslagen in ons systeem om in aanmerking te komen voor toekomstige andere vacatures.

Als u ons sollicitatieformulieren op papier toestuurt zonder verwijzing naar vacatures in onze elektronische formaten, bijvoorbeeld als spontane sollicitatie, ontvangt u een samenvatting van deze gegevensbeschermingsverklaring met een bevestiging van ontvangst van uw brief, of uiterlijk als wij deze afwijzen. 

IV. Algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps

Deze bepalingen gelden naast de bepalingen voor particuliere gebruikers en de bepalingen voor zakelijke gebruikers voor de websites en apps van Viessmann. Sommige van onze apps hebben hun eigen aanvullende privacyverklaringen. De Viessmann Apps ViCare en Vitotrol Plus privacyverklaring vindt u onder de volgende link: Privacyverklaring (Duits).

Gegevensverwerking door onze internetpagina's te openen en onze apps te gebruiken

Viessmann verzamelt en slaat automatisch informatie op in de serverlogbestanden die uw browser of app naar ons doorstuurt. Viessmann kan deze gegevens niet aan individuele personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze zijn: browsertype/ -versie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL (de eerder bezochte pagina), hostname van de toegangscomputer (IP-adres), tijdstip van de de serveraanvraag. Bij Viessmann kunnen deze gegevens niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden alleen gebruikt voor interne statistische evaluatie.

Linken naar externe websites

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites en apps van Viessmann. Deze kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze gegevensbeschermingsverklaring omvat dit niet. Om het aanbod te bekijken van een derde partij, raden wij u aan ook het privacybeleid van deze derde partij aandachtig te lezen.

Cookies en het gebruik van analyse-instrumenten

Viessmann maakt op verschillende plaatsen op haar websites en in haar apps gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden

automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Viessmann gebruikt hiervoor ook analyse-tools, zoals webtrends of Google Tag Manager (Firebase). De verstrekte en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook buiten Duitsland of de Europese Unie worden opgeslagen.

Bij de implementatie en het gebruik van analyse-instrumenten en traceertechnologieën anonimiseren wij persoonlijke gegevens zo snel mogelijk, hetzij van de kant van de aanbieder, gereguleerd doorpassende contracten, hetzij in het kader van ons eerste gebruik, zodat het recht op informatie van uw kant niet kan worden uitgeoefend voor alle hieronder vermelde technologieën.

U kunt de overdracht van dergelijke gegevens voorkomen door de juiste instellingen in uw browser, app of besturingssysteemomgeving (iOS, Android) in te voeren, maar dit kan leiden tot problemen bij het oproepen, bedienen of functionaliteit van de aangeboden inhoud of dienst. Onder de volgende link vindt u een deactiveringsoptie voor de cookies van de dienst die wij gebruiken van Taboola (opt-out).

Daarnaast gebruiken we in sommige gevallen cookies om het succes te meten en onze reclamemaatregelen te optimaliseren. Wij maken gebruik van een tracking systeem (zoals bijv. Adform). Een cookie wordt ingesteld zodra u in contact komt met een Viessmann advertentiemedium (bijv. reclamebanner) dat bijv. via Adform is geplaatst. De cookie bevat een reclame-ID en is 60 dagen geldig. Er zijn geenkenmerken (bijv. volledig IP-adres, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres) aanwezig waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De reclame-ID geeft echter aan welk reclamemateriaal uw aandacht op Viessmann heeft gevestigd. De Viessmann Groep combineert in geen geval de reclame-ID met persoonlijke gegevens. Gebruikers die niet wensen deel te nemen aan conversietracking kunnen de Adform-cookie deactiveren via hun browser.

Google Analytics en Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderings gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden of gegevensbescherming.

Wij wijzen erop dat Google Analytics is uitgebreid met de functie "anonymizeip" op deze website om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (IP-blokkering).

Deze website maakt ook gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk website tags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen indien nodig. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle traceertags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Deactivering Google Analytics

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende knop te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: FUNCTIE TOE VOEGEN

Google Adwords Conversie Tracking

Als klant van Google AdWords maakt Viessmann gebruik van Google Conversion Tracking, een analyseservice van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). Google AdWords plaatst een cookie op uw computer ("conversiecookie") als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie geklikt heeft en werd omgeleid naar onze pagina. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze bevatten echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u zich tegen dit gebruik verzetten door de installatie van cookies te verhinderen door uw browsersoftware hierop in te stellen (deactiveringsoptie). Ze worden dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google.

Cookies van derden

Viessmann maakt gebruik van een aantal reclamepartners die het internetaanbod en de websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u de websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na de opgegeven tijd automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort.

Sommige van onze reclamepartners verzamelen informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd bent geweest, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die het beste bij uw interesses past. Deze pseudonieme gegevens worden nooit gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. Hun enige doel is om onze reclamepartners in staat te stellen om u aan te spreken met reclame die eigenlijk interessant voor u zou kunnen zijn. 

Re-targeting technologieën

Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons aanbod en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en daarmee voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien worden uw gegevens ook na het einde van de browsersessie in cookies opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door in de instellingen van uw browser cookies te weigeren.

Google Re-marketing

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). Deze technologie maakt het mogelijk om gerichte reclame te voeren op de pagina van het Google Partner Network naar gebruikers die onze internetpagina's gebruiken en onze online diensten gebruiken en geïnteresseerd zijn in het aanbod. De plaatsing van de advertentie gebeurt met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en kunnen vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. Als u geen op re-marketing gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen op de deactiveringspagina van het Netwerkreclame Initiatief (Network Advertising Initiative) en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google klikt u hier.

Door gebruik te maken van onze aanbiedingen gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze zoals hier beschreven en voor het bovengenoemde doel. Google heeft een eigen privacybeleid, dat onafhankelijk is van het onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid en deze procedures.

Facebook Remarketing

Deze website maakt gebruik van Facebook's remarketing of "custom audience" functie. Deze functie stelt ons in staat om bezoekers van onze website te bereiken met advertenties door het leveren van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties aan bezoekers van onze website wanneer ze Facebook bezoeken. Facebook maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van advertenties op basis van interesse. Hiervoor slaat Facebook in de browsers van de bezoekers van onze website een klein bestandje met een opeenvolging van nummers op. Dit nummer wordt gebruikt om bezoekers van de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u Facebook hieronder bezoekt, zult u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten. Als u niet wilt dat de gegevens door Facebook worden verzameld, kunt u weigeren de gegevens op te slaan door hier te klikken Als u meerdere browsers gebruikt, moet u de procedure individueel uitvoeren.

Inspectlet

De gegevens worden op deze website verzameld en opgeslagen door de webanalysedienst Inspectlet. Gebruiksprofielen worden met behulp van pseudoniemen uit de gegevens aangemaakt. Ze worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om de afhandeling van onze website te verbeteren. Hiervoor kunnen cookies (kleine tekstbestanden) worden gebruikt, die lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en zo herkend kunnen worden wanneer hij of zij onze website opnieuw bezoekt.

V. Informatie over de rechten van betrokkenen

Dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring bevat aanvullende informatie over de wijze waarop u uw rechten als betrokkene tegenover Viessmann kunt uitoefenen.

uw identiteit

Om de rechten van de betrokken in het kader van de GDPR te respecteren, kan het nodig zijn dat Viessmann om bijkomende informatie vraagt om uw identiteit te bewijzen in het geval van persoonsgegevens verzameld op basis van contractuele relaties op basis van een aselecte steekproef of in geval van gerechtvaardigde twijfel. Dit is met name het geval wanneer een verzoek om informatie in elektronische vorm beschikbaar is, maar de gegevens van de afzender de identiteit van een betrokken natuurlijke persoon niet onthullen.

Recht van toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Heeft u vragen waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven of wilt u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt, neem dan contact met ons op: info-nl@viessmann.com of Viessmann Nederland B.V. , Lisbaan 8, 2908 LN Capelle aan den IJssel 010/4584444. U hebt recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvanger ervan, alsmede het doel van de opslag. Neem hiervoor contact op. U kunt verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens. Als de persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u om de aanvulling vragen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw gegevens. Houd echter rekening met de voorgaande delen van de gegevensbeschermingsverklaring. Bovendien hebt u recht op correctie en verwijdering van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub d GDPR verstrekken wij u hier de nodige informatie voor de uitoefening van uw recht op beroep:

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens

Viessmann Nederland B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-63
NL-3812 PM Amersfoort
Nederland
+31 85 018 7640
info-ref-nl@viessmann.com

Veiligheidsinformatie

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens op te slaan met behulp van technische en organisatorische middelen, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Wanneer u per e-mail communiceert, kan volledige gegevensbeveiliging niet worden gegarandeerd. Daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.